Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov sa riadi GDPR - nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov. Všetky organizácie sú povinné zosúladiť ochranu osobných údajov s požiadavkami nariadenia a zákona.

Ponúkame vám výkon činnosti zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov dotknutých osôb vo Vašej organizácii a spracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov.

Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby

Externým zabezpečením získate profesionálneho nezávislého partnera, ktorý bude dohliadať na súlad dokumentácie a zabezpečenie ochrany osobných údajov a zároveň Vás bude informovať o prípadných zmenách legislatívy v tejto oblasti.Spracovanie dokumentov k ochrane osobných údajov v zmysle GDPR a zákona o ochrane osobných údajov

Služba zahŕňa audit procesov získavania a spracovávania osobných údajov a analýzu bezpečnosti a pravidiel zabezpečujúcich ochranu osobných údajov.

Nami spracovaná dokumentácia  zabezpečí súlad vašich pravidiel s nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov. Dodržiavaním vypracovaných opatrení sa zvýši bezpečnostná úroveň vašej organizácie a spolupráca formou externého zabezpečenia zodpovednej osoby zaručí neustálu kontrolu súladu a tiež okamžité riešenie problémov, otázok a podnetov zo strany dotknutých osôb a súčinnosť pri kontrolách z úradu na ochranu osobných údajov.


Cenovú ponuku si vyžiadajte na našej mailovej adrese:
 info@zodpovednaosoba.eu
.