Hlavný kontrolór obce


Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.

Postavenie a činnosť hlavného kontrolóra obce je upravená v § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
Ak nemáte v obci hlavného kontrolóra, alebo plánujete vyhlásiť 

voľbu hlavného kontrolóra a potrebujete pomôcť s prípravou vyhlásenia voľby, 

alebo máte nejaké nejasnosti, otázky a pripomienky k činnosti kontrolóra, 

napíšte nám a my sa vám pokúsime zodpovedať vaše otázky.Čakáme na vaše podnety, pripomienky, návrhy na zlepšenie a otázky na adrese: hlavnykontrolor@hlavnykontrolor.eu

.